ژرمیناتور

ژرمیناتور آزمایشگاهی دستگاهی است که کاربر می تواند در داخل اتاقک رشد پارامترهایی مانند دما و رطوبت و نور را به منظور جوانه زنی و تست قوه نامیه بذر های مختلف کنترل نماید.البته این دستگاه در آزمایشگاههای حشره شناسی نیز پر کاربرد میباشد.از دیگر کاربرد های ژرمیناتور استفاده در آزمایشگاههای کشت بافت و کشاورزی میباشد.

دستگاه های ساخت شرکت مهام آزما فارمد، دارای نورپردازی قدرتمند از سه طرف چپ،راست و جلو با چگالی نور ایده آل با مخلوط نور روز و نور Grolux است. روشنایی می تواند به عنوان زمان واقعی یا دوره زمانی مرحله ای برنامه ریزی شود.برنامه ریزی روشنایی برای هر طرف با کنترل میزان آن از طرف دیگر مستقل است.