PCR Realtime

قیمت ریل تایم پی سی آر/فروش Real Time PCR مدل CFX96 بایورد(BIO RAD)

فروش Real Time PCR مدل StepOne & StepOnePlusاز کمپانیABI

 وجه افتراق Real Time PCR با PCR نوع معمولی به کار گرفتن یک نشانگر فلورسنت در واکنش جهت ردیابی محصول واکنش می باشد. این گزارش‌گرها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در صورت تکثیر DNA نور تولید کنند. لذا افزایش شدت نور ثبت شده در دستگاه با میزان محصول بدست آمده نسبت مستقیم دارد. به اولین چرخه‌ای که شدت فلورسنت بیشتر از خط پایه (Threshold)باشد چرخۀ آستانه یا CT گویند. عدد CT با مقدار الگوی اولیه رابطۀ معنی داری دارد و از روی آن می‌توان مقدار mRNA اولیه را تخمین زد. به عبارت دیگر در فاز اولیه مرحله تصاعدی مقدار فلورسنت افزایش می یابد تا به آستانه¬ای می رسد که به مقدارمشخصی از سطح background بالاتر است، این چرخه ( سیکلی از PCR که قطعه تکثیر از حد آستانه عبور می کند) به عنوان CT شناخته می شود.

به طور کلی Real time PCR چند مرحله دارد که عبارت است از:

۱- Baseline rgion : در این مرحله هیپ گونه نوری قابل رویت نیست.
۲- Exponential phase : محصول دو رشته ای در هر چرخه دو برابر می شود و رشد تصاعدی مربوط به واکنش آغاز می شود.
۳- The liner phase: ترکیبات واکنش و کارایی آنها روبه اتمام است.
۴- The plateau phase: ترکیبات واکنش از بین می روند و افزایشی در میزان فلورسنت مشاهده نمی شود.
روش Real time PCR می تواند به دو صورت One step ( همزمان در یک واکنش ساخت cDNA از RNA و تکثیر آن صورت می گیرد) و Two step ( ابتدا ساخت cDNA و در واکنش دیگر تکثیر آن ) انجام میشود.

اصطلاحات موجود در Real time PCR

Standard Curve: منحنی استاندارد جهت آنالیزهای کمی
CT: به اولین چرخه‌ای که شدت فلورسنت بیشتر از خط پایه (Threshold)باشد چرخۀ آستانه یا CT گویند
Baseline: خط زمینه، جایی که هیپ گونه نور فلورسنتی قابل ثبت نیست.
Amplification plot: نموداری که در آن تعداد چرخه ها در مقابل شدت فلورسنت رسم می شود.

در حال نمایش 2 نتیجه