اکسیژن متر

خرید اکسیژن متر/فروش دستگاه اکسیژن متر/ نمایندگی کمپانی wtwو HACH

اندازه گیری اکسیژن مایع و یا محیط در بسیاری از موارد بسیار حائز اهمیت می باشد برای این منظور از دستگاهی به نام اکسیژن متر استفاده می گردد. میزان اکسیژن محلول در آب برای زیست موجودات آبزی ضروری است و بر میزان خوردنگی آب نیز بسیار موثر است. همچنین در صنایع کشاورزی و آزمایشگاهی نیز اکسیژن متر بسیار کاربرد دارد. اکسیژن متر محلول شامل یک الکتروداست که نمونه ی محلول درآن توسط غشایی که نسبت به اکسیژن خاصیت تراوایی دارد، نگهداری می شود.زمانی کهO2 از میان غشائی می گذرد و به الکترود می رسد، عمل انتقال الکترون واکسیژن مولکولی اتفاق می افتد. يكی از روش‌های جديد و سريع تعيين اكسيژن حل شده (DO) برپايه اندازه‌گيری با الكترودهای الكتروشيميايی (Electrochemical) و نوری (Optical) می‌باشد.

در حال نمایش 4 نتیجه