نانودراپ

نمایندگی کمپانی ترمو(Thermo)در ایران

اسپکتروفتومتر نانودراپ به منظور اندازه گیری غلظت های نوکلئیک اسید در حجم نمونه های یک میکرو لیتر طراحی شده است . قابلیت کلیدی این اسپکتروفتومتر پیشرفته تکنولوژی بی همتای آن در نگه داری نمونه است که باعث می شود دیگر زمان گرفتن اندازه گیری ها نیاز به کووت ها نباشد . چنین چیزی توسط قرار دادن نمونه به شکل مستقیم در بالای سطح آشکار سازی و استفاده از کشش سطحی به منظور ایجاد ستونی در بین انتها های فیبر های اپتیکال به دست می آید . بنابراین مسیر اپتیکال اندازه گیری شکل می گیرد . طیف حساسیت برای آشکار سازی DNA بین 2 و 3700 ng/ul است . محدوده ی طیفی این دستگاه 220 تا 750 نانومتر بوده و قادر به اسکن کردن تمامی طول موج ها می باشد . یک چرخه ی اندازه گیری واحد تنها 10 ثانیه زمان می برد . این ابزار توسط یک کامپیوتر شخصی هدایت می شود ، که به شما اجازه می دهد تعداد زیادی از اندازه گیری ها را انجام دهید .

ویژگی های دستگاه:

قابلیت اندازه گیری غلظت و کیفیت اسیدهای نوکلئیک از 2ng/ml تا 3700 ng/ml بدون نیاز به رقیق¬ سازی نمونه¬
محدوده طول موج: 190 تا 840 nm – دقت جذب نوری 003/0 abs
اندازه گیری غلظت پروتئین ها – اندازه گیری دانسیته سلول¬ ها
اندازه گیری و تعیین غلظت دی. ان. اِی و آر. ان. اِی و اولیگونوکلئوتیدها در حجم یک میکرولیتر بدون احتیاج به رقیق سازی نمونه
اندازه گیری غلظت پروتئین های خالص بصورت مستقیم
اندازه گیری غیرمستقیم غلظت میکس پروتئینی با رسم منحنی استاندارد
قابلیت ذخیره سازی اتوماتیک کلیه اندازه گیری ها به تفیک جذب در هر نانومتر
دارای سیستم مونیتورینگ و عیب یابی جهت آگاهی از کیفیت فیزیکی اجزاء دستگاه

در حال نمایش 2 نتیجه