تعیین نقطه ذوب

دستگاه تعیین نقطه ذوب/خرید دستگاه تعیین نقطه ذوب

حرارت دادن به جسم جامد، موجب افزایش جنبش مولکول­ها شده و فاصله­ی بین آن­ها به مرور زیاد می­شود تا جایی که مولکول­ها آزادانه حرکت می­کنند ،بدین ترتیب جسم جامد ذوب شده­ است. دمایی که ذوب شدن در آن رخ می­دهد، نقطه ذوب نام دارد. در این دما فشاربخار مایع تشکیل شده و فشار بخار جامد درحال ذوب باهم برابرند، به­ عبارتی فاز مایع و جامد در حال تعادل هستند.از آن­جایی که تعادل برقرار است، در زمان ذوب شدن درجه حرارت ثابت می­ماند.

عوامل تاثیر گذار بر نقطه ذوب:

وجود ناخالصی : ناخالصی موجب کاهش نقطه ذوب می­شود( مواد خالص تر دامنه ذوب کمتری دارند).
ترکیب دوماده : دمای نقطه ذوب ترکیب دو ماده، پایین تر از نقطه ذوب مواد اولیه است.
گرمای زیاد:گرمای بیش از اندازه به جسم جامد، موجب تجزیه شدن آن شده و دمای تجزیه جایگزین دمای ذوب محسوب می­شود.فشار بخار بالا: فشار بخار بالا موجب تصعید جسم در نقطه ذوب یا قبل از آن می­شود.

طراحی و ساختار دستگاه تعیین نقطه ذوب

با آن که طراحی قسمت بیرونی دستگاه ها می توانند بسیار متفاوت باشند اکثر دستگاه ها از قرار دادن نمونه به داخل لوله های مویی سر بسته ای ( لوله ی مویی دستگاه تعیین نقطه ی ذوب ) استفاده می کنند که خود این لوله ها سپس در دستگاه ها قرار داده می شوند. نمونه سپس یا توسط یک حمام روغن گرم یا توده ی حرارت دهنده حرارت داده می شود و همانطور که دما افزایش پیدا می کند مشاهده می شود تا مشخص شود چه زمانی تغییر فاز جامد به مایع رخ می دهد. فردی که از دستگاه تعیین نقطه ذوب استفاده می کند محدوده ی دمایی را ثبت می کند که از دمای تغییر اولیه ی فاز شروع می شود و به دمای تغییر کامل فاز ختم می شود. محدوده ی دمایی که تعیین می شود را سپس می توان میانگین گرفت تا نقطه ی ذوب نمونه ی مورد بررسی به دست آید.

 

در حال نمایش 4 نتیجه