ترموراکتور

نمایندگی فروش و پشتیبانی ترموراکتورهای COD کمپانی WTW آلمان

این دستگاه برای تعیین برنامه جهت هضم COD، نیتروژن کل،فسفر کل،TOCو فلزات سنگین گالوانیزه موجود به کار می رود. برای cod دارای 24 کووت واکنش، به همراه 3 راکتور دمایی و 8 برنامه می باشد. این دستگاه برای آنالیزهای مرسوم تست کیفیت آب با مقادیر اندک نمونه مناسب است. دماهای کار این دستگاه 100، 120، 148 و 150 درجه سلسیوس است.

در حال نمایش 4 نتیجه