دستگاه فتوسنتزمتر/فروش دستگاه فتوسنتز متر مدل CI340

فتوسنتزمتر یک ایزار آزمایشگاهی  برای اندازه گیری نرخ فتوسنتز انجام شده توسط برگ به روش غیر تخریبی می باشد. از این وسیله ازمایشگاهی محققین رشته ای کشاورزی و محیط زیست و نیز در  علوم منابع طبیعی  بکار گرفته می شود . و جهت بررسی چرخه کربن کاربرد دارد.عملکرد دستگاه فتوسنتز متر روی تبادل گازی برگ ها می باشد. دی اکسید کربن محیط توسط برگ ها در عمل فتوسنتز گرفته می شود.که جهت تولید قند ها در چرخه کلوین  استفاده می شود

جریان دی اکسید کربن از اتمسفر به سمت برگ باعث باز شدن روزن های برگ و در نتیجه خروج بخار اب از بافت برگ به خارج می شود. که این عمل تعرق گیاهی نام دارد . که این تبادل گاز دی اکسید کربن با بخار اب توسط دستگاه فتوسنتز متر قابل اندرزه گیری است .
این سیستم از یک دستگاه فتوسنتز متر یک اتاقک جه برگ و باتری و انالایزر گاز مادون قرمز (IRGA) و یک کنسول با کی بورد و صفحه نمایش تشکیل شده است.