فروش کدورت سنج های پرتابل کمپانی wtw / نمایندگی wtw

کدورت سنج پرتابل کمپانی wtw کاریری آسان و دقت در اندازه گیری کدورت را به کاربر خود عرضه میکند.

مدل Turb355T پرتابل کمپانی wtw آلمان

مشخصات محصول:
• دارای منبع نور تنگستن
• اندازه‌گیری به روش نفلومتری
• محدوده اندازه گیری کدورت 0-1100
• کالیبراسیون 3 نقطه ای اتوماتیک
• اندازه گیری کدورت بر اساس واحدهای NTU، FNU
• دقت اندازه گیری: 0.1 NTU/FNU
• اندازه سل: 15ml
• اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد US EPA
• زمان تقریبی به نتایج کمتر از14 ثانیه

مدل Turb355IR پرتابل کمپانی wtw آلمان

مشخصات محصول:
• دارای منبع نور مادون قرمز
• اندازه‌گیری به روش نفلومتری
• محدوده اندازه گیری کدورت 0-1100
• کالیبراسیون 3 نقطه ای اتوماتیک
• اندازه گیری کدورت بر اساس واحدهای NTU، FNU
• دقت اندازه گیری: 0.1 NTU/FNU
• اندازه سل: 15ml
• اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد US EPA
• زمان تقریبی پاسخ به نتایج کمتر از7ثانیه

مدل Turb430T پرتابل کمپانی wtw آلمان


مشخصات محصول:
• دارای منبع نور تنگستن
• اندازه‌گیری به روش نفلومتری
• محدوده اندازه گیری کدورت 0-1100
• کالیبراسیون 3 نقطه ای اتوماتیک
• اندازه گیری کدورت بر اساس واحدهای NTU، FNU
• دقت اندازه گیری: 0.01 NTU/FNU
• اندازه سل: 20ml
• اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد US EPA
• زمان تقریبی پاسخ به نتایج کمتر از7 ثانیه
• دارای حافظه داخلی جهت ذخیره 1000 نتیجه اندازه گیری
• دارای درگاه USB، RS232

مدل Turb430IR پرتابل کمپانی wtw آلمان


مشخصات محصول:
• دارای منبع نور مادون قرمز
• اندازه‌گیری به روش نفلومتری
• محدوده اندازه گیری کدورت 0-1100
• کالیبراسیون 3 نقطه ای اتوماتیک
• اندازه گیری کدورت بر اساس واحدهای NTU، FNU
• دقت اندازه گیری: 0.01 NTU/FNU
• اندازه سل: 20ml
• اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد DIN ISO 27027
• زمان تقریبی پاسخ به نتایج کمتر از3 ثانیه
• دارای درگاه USB، RS232

ثبت سفارش