قیمت کدورت سنج wtw/فروش کدورت سنج wtw/خرید توربیدی مترwtw

از ویژگی های کدورت سنج رومیزی کمپانی wtw حساسیت منحصر به فرد در اندازه گیری کدورت و دارای استاندارهای AMCO CLEAR می باشد.

مدل Turb550 رومیزی کمپانی wtw آلمان


مشخصات محصول:
• دارای منبع نور تنگستن
• اندازه‌گیری به روش نفلومتری
• محدوده اندازه گیری کدورت 0.01-1000 به صورت اتوماتیک
• اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد DIN ISO 27027
• کالیبراسیون 3 نقطه ای اتوماتیک
• اندازه گیری کدورت بر اساس واحدهای NTU، FNU
• دقت اندازه گیری: 0.01 NTU/FNU
• اندازه سل: 25ml
• دارای استاندارد هایAMCO Clear کدورت
• زمان تقریبی پاسخ به نتایج کمتر از3 ثانیه

مدل Turb550IR رومیزی کمپانی wtw آلمان

مشخصات محصول:
• دارای منبع نور مادون قرمز
• اندازه‌گیری به روش نفلومتری
• محدوده اندازه گیری کدورت 0.01-1000 به صورت اتوماتیک
• اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد DIN ISO 27027
• کالیبراسیون 3 نقطه ای اتوماتیک
• اندازه گیری کدورت بر اساس واحدهای NTU، FNU
• دقت اندازه گیری: 0.01 NTU/FNU
• اندازه سل: 25ml
• دارای استاندارد هایAMCO Clear کدورت
• زمان تقریبی پاسخ به نتایج کمتر از3 ثانیه

مدل Turb555 رومیزی کمپانی wtw آلمان

مشخصات محصول:
• دارای منبع نور تنگستن
• اندازه‌گیری به روش نفلومتری، ratio methode، transmission
• محدوده اندازه گیری کدورت 0.0001-10000 به صورت اتوماتیک
• اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد US EPA
• کالیبراسیون 5 نقطه ای اتوماتیک
• اندازه گیری کدورت بر اساس واحدهایNephelos، NTU، FNU، EBC، FAU
• دقت اندازه گیری: 0.0001 NTU/FNU/ FAU/ EBC
• اندازه سل: 25ml
• دارای استاندارد هایAMCO Clear کدورت
• زمان تقریبی پاسخ به نتایج کمتر از6 ثانیه
• قابلیت اندازه‌گیری کدورت به صورت مداوم تا حداکثر فشار 4 بار به وسیله FLOW-THRU-TURB
• حذف مزاحمت‌های جریان‌های سرگردان و محلول‌های رنگی به وسیله روش اندازه‌گیری ratio measurement

مدل Turb555IR رومیزی کمپانی wtw آلمان


مشخصات محصول:
• دارای منبع نور مادون قرمز
• اندازه‌گیری به روش نفلومتری، ratio methode، transmission
• محدوده اندازه گیری کدورت 0.0001-10000 به صورت اتوماتیک
• اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد DIN ISO 27027
• کالیبراسیون 5 نقطه ای اتوماتیک
• اندازه گیری کدورت بر اساس واحدهایNephelos، NTU، FNU، EBC، FAU
• دقت اندازه گیری: 0.0001 NTU/FNU/ FAU/ EBC
• اندازه سل: 25ml
• دارای استاندارد هایAMCO Clear کدورت
• زمان تقریبی پاسخ به نتایج کمتر از6 ثانیه
• قابلیت مستندسازی نتایج
• قابلیت اندازه‌گیری کدورت به صورت مداوم تا حداکثر فشار 4 بار به وسیله FLOW-THRU-TURB
• حذف مزاحمت‌های جریان‌های سرگردان و محلول‌های رنگی به وسیله روش اندازه‌گیری ratio measurement

ثبت سفارش