فروش/قیمت دستگاه ICP-OES

دستگاه طیف سنج پلاسمای جفت شده القائی یا ICP (Inductively Coupled Plasma) از جمله روشهای طیف سنجی اتمی است که در آن اتمی شدن عناصر (Atomization) به کمک محیط گرم پلاسما صورت می پذیرد. از دستگاه ICP-OES برای ارزیابی و شناسایی فلزها و برخی نافلزها تا غلظت‌های بسیار کم تا رنج ppb استفاده کرد. این تکنیک دستگاه icp-oes در مقایسه با طیف‌ سنج جذب اتمی، دارای دقت، حساسیت و سرعت بیشتری است.

دستگاه ICP OESمدلOPTIMA800کمپانی PerinELmer

دستگاه ICP OESمدلOPTIMA800کمپانی PerinELmer

دستگاه ICP OESمدل720کمپانیAgilent

دستگاه ICP OESمدل720کمپانیAgilent

دستگاه ICP-OESمدلMPXکمپانی Varin

دستگاه ICP-OESمدلMPXکمپانی Varin

دستگاه ICP OESمدل720کمپانی Agilent

دستگاه ICP OESمدل720کمپانی Agilent

دستگاه ICP OESمدل5110کمپانی Agilent

دستگاه ICP OESمدل5110کمپانی Agilent

ثبت سفارش