فروش/ قیمت دستگاه GC-MS

دستگاه GC-MS که یکی از پیشرفته ترین دستگاه ها در زمینه آنالیز دستگاهی است که از دو قسمت کروماتوگراف گازی و طیف سنج جرمی تشکیل شده است. در این روش، اجزای یک مخلوط، پس از جداسازی توسط کروماتوگرافی گازی، در طیف سنج جرمی شناسایی میشوند. از آنجایی که ورود نمونه به دستگاه از طریق کروماتوگراف گازی است، لذا نمونه هایی قابل آنالیز با دستگاه GC-MS هستند که فرار بوده، فشار بخار قابل توجهی داشته و در اثر حرارت، تخریب و یا تجزیه نشوند.

کاربرد های آنالیز GC-MS

آناليز GC-MS در زمينه هاي بسياری قابل استفاده است از جمله در شناسايي آلاينده هاي زيست محيطي مانند تعيين تركيبات كلروفنل در آب و خاك، هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه ای ،ديوكسين ها و دي بنزوفوران ها را نام برد. همچنين در آناليز تركيباتي مثل آروماتيك‌ها، اسيدهاي چرب، استرها و الكلها، آلدئيدها و ترپن ها در صنايع غذايي، نوشابه ها، اسانس ها و سموم کشاورزی و آفت کش ها بسيار كاربرد دارد.

GCMS7890B 7000 Triple

GCMS7890B 7000 Triple

GCMS مدل  7250 -  GVQTOF اجیلنت

GCMS مدل 7250 - GVQTOF اجیلنت

GCMS مدل  8050 -  TQ شیمادزو

GCMS مدل 8050 - TQ شیمادزو

GCMS مدل   6890N - 5973N

GCMS مدل 6890N - 5973N

GCMS مدل   7890A5975

GCMS مدل 7890A5975

GCMS 7890B   5975

GCMS 7890B 5975

ثبت سفارش