رفراکتومترهای چشمی پرتابل کمپانی ATAGO با مقاومت و کیفیت بسیار بالا و در مدل های متفاوت و رنج های گوناگون ارائه میگردد که قابلیت اندازه گیری درجه بریکس، ضریب شکست و نمونه های شیری،آب درعسل،اتیلن گلیکول، مواد غذایی و نوشیدنی ها، روغن، اسیدی، شوری و.. را دارا میباشند که با میزان نمونه کم(3cc) نتیجه را نمایان میکند ودر مدل های ذیل ارائه میگردد.

مدل MASTER-53M پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری:0 تا 53.0%
 • دقت: ±0.2%
 • تکرارپذیری: ±0.1%
 • برای نمونه های شور و اسیدی میتوان از مدل MASTER-53PM با بدنه پلاستیکی استفاده کرد.

 

مدل MASTER-53T پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری:0 تا 53.0%
 • دقت: ±0.2%
 • تکرارپذیری: ±0.1%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • برای نمونه های شور و اسیدی میتوان از مدل MASTER-53PT با بدنه پلاستیکی استفاده کرد.

مدل MASTER-53α پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری:0 تا 53.0%
 • دقت: ±0.2%
 • تکرارپذیری: ±0.1%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار
 • برای نمونه های شور و اسیدی میتوان از مدل MASTER-53Pα با بدنه پلاستیکی ونمونه های شیری از مدل  MASTER-53S استفاده کرد.

مدل MASTER-20M پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری:0 تا 20.0%
 • دقت: ±0.2%
 • تکرارپذیری: ±0.1%
 • برای نمونه های شور و اسیدی میتوان از مدل MASTER-20PM با بدنه پلاستیکی استفاده کرد.

مدل MASTER-20T پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری:0 تا 20.0%
 • دقت: ±0.2%
 • تکرارپذیری: ±0.1%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • برای نمونه های شور و اسیدی میتوان از مدل MASTER-20PT با بدنه پلاستیکی استفاده کرد.

مدل MASTER-20α پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری:0 تا 20.0%
 • دقت: ±0.2%
 • تکرارپذیری: ±0.1%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار
 • برای نمونه های شور و اسیدی میتوان از مدل MASTER-20Pα با بدنه پلاستیکی استفاده کرد.

مدل MASTER-500 پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری:0 تا 90.0%
 • دقت: ±0.1%
 • تکرارپذیری: ±0.5%
 • ضد آب و ضد گردوغبار

 

 

 

 

 

محصولات سری H کمپانی با مقاومت بالا در برابر حرارت و جهت اندازه گیری نمونه های با دمای نسبتا بالا.

مدل MASTER-50H پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری: 0تا 50.0%
 • دقت: ±0.5%
 • تکرارپذیری: ±0.25%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

مدل MASTER-80H پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری: 0 تا 80.0%
 • دقت: ±0.5%
 • تکرارپذیری: ±0.25%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

 

 

مدل MASTER-93H پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری: 0تا 93.0%
 • دقت: ±0.5%
 • تکرارپذیری: ±0.25%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

مدل MASTER-100H پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری: 0تا 100.0%
 • دقت: ±0.5%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

مدل MASTER-S28M پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: سدیم کلراید
 • رنج اندازه گیری:0تا 28.0g سدیم کلراید
 • دقت: ±0.2%

مدل MASTER-S28α پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: سدیم کلراید
 • رنج اندازه گیری:0تا 28.0g سدیم کلراید
 • دقت: ±0.2%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

مدل MASTER-BX/S28M پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکسسدیم کلراید
 • رنج اندازه گیری:0تا 33.0% بریکس- 0.0تا 28.0g سدیم کلراید
 • دقت: ±0.2%
 • تکرارپذیری: ±0.1%

مدل MASTER-S10α پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: سدیم کلراید
 • رنج اندازه گیری:0تا 10.0g سدیم کلراید
 • دقت: ±0.2%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

 

مدل MASTER-S/MILLα پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: شوری-وزن مخصوص
 • رنج اندازه گیری:0 تا 100‰ شوری-000 تا 1.070 وزن مخصوص
 • دقت: ±0.2% شوری-±0.001 وزن مخصوص
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • تکرارپذیری: ±0.1%
 • ضد آب و ضد گردوغبار

مدل  HHR-2Nپرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: آب در عسل
 • رنج اندازه گیری:0تا 30.0%
 • دقت: ±0.1%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

 

مدل HSR-500 پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: بریکس
 • رنج اندازه گیری: 0تا 90.0%
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

مدل R-5000 پرتابل چشمی کمپانی ATAGO ژاپن

 • مقیاس اندازه گیری: ضریب شکست
 • رنج اندازه گیری: 333تا 1.520
 • دقت: 001
 • قابلیت جبران دمایی خودکار(ATC)
 • ضد آب و ضد گردوغبار

 

 

ثبت سفارش