خرید دستگاه دیونایزر/قیمت دستگاه آب مقطرگیری

مدل دستگاه PURE 400 RD
ظرفیت تولید 20لیتر بر ساعت/400 لیتر در روز
روش عملکرد تلفیق روش RO/DI )اسمز معکوس و رزین های تبادل یونی (
TDSآب خروجی زیر 1ppm
هدایت الکتریکی آب خروجی زیر 1µSim/cm
مصرف برق 4W درهر لیتر تولیدی
فشار ‏آب ‏ورودی < 5bar
سیستم پیش تصفیه دارای پیش فیلتراسیون پلی پروپیلن -کربن اکتیو- کربن بلاک، پلی فسفات و فیلترهای شنی
صفحه LCD نمایشگر عملکرد دستگاه و مراحل شست شو فیلتره
سیستم washing مجهز به سیستم اتوماتیک شستشو فیلترها جهت افزایش طول عمر فیلترهایRO
سیستم UV مجهز به سیستم کارتریج UV جهت حذف کامل میکروارگانیسم ها
ایمنی دستگاه سیستم حفاظت در برابر قطع آب و برق
مخزن ذخیره منبع ذخیره ی خارجی و کنترل سطح اتوماتیک مخزن
ثبت سفارش