شرکت مهام آزما وارد کننده و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

۰۲۱۸۸۵۰۹۳۸۴
تجهیزات آزمایشگاهی مهام آزما

دستگاه جذب اتمی

آشنایی با طیف‌سنجی جذب اتمی
طیف‌سنجی (یا طیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی) مطالعه ماده و خواص آن، با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده، جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است. طیف‌سنجی به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی از نور مرئی استفاده می‌شد. در حال حاضر طیف‌سنجی به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه برای بسیاری از تابش‌ها با طول موجهای متفاوت به کار برده می‌شود. طیف‌سنجی جذب اتمی یکی از روش‌های طیف‌سنجی است که به وسیله آن می‌توان با دقت بالایی غلظت عناصر فلزی موجود در یک نمونه را تعیین نمود.

دستگاه جذب اتمی1
•    طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS) یک روش اسپکتروسکوپی برای اندازه‌گیری کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری (نور) توسط اتم در حالت گازی است. در شیمی تجزیه این تکنیک برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. AAS می‌تواند برای تعیین مقدار کمی بیش از ۷۰ نوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گیرد. البته حد تشخیص برای همه ان ۷۰ عنصر مناسب نیست مثلاً اگرچه اندازه‌گیری اورانیم در نرم‌افزار دستگاه جذب اتمی وارد شده‌است اما کمترین غلظتی که می‌توان اندازه‌گیری کرد در حدود ۵oo ppm است که مقدار بزرگی است؛ لذا این روش دستگاهی را می‌توان برای اندازه‌گیری حدود ۳۰عنصر با حد تشخیص مناسب (زیر ۱ ppm) بکار برد.
اجزای دستگاه جذب اتمی
دستگاه جذب اتمی اولین بار در سال 1952 در ملبورن استرالیا براي تجزیه عناصر بکار گرفته شد. اجزاي اصلی دستگاه جذب اتمی که در شکل زیرنشان داده شده است عبارتند از :
•    منبع تابش
•    اتم ساز
•    تک فام کننده و شکاف
•    آشکار ساز
منبع تابش
لامپ کاتد توخالی
لامپ کاتد توخالی از  یک استوانه ی شیشه ای، یک آند و یک کاتد تشکیل شده است.کاتد به صورت یک استوانه ای است که از عنصر مورد نظر پر شده و دارای قطر 5-3 میلی متر می باشد و آند به شکل یک سیم باریک از جنس تنگستن ، نیکل،تیتانیوم و زیرکونیوم می باشد
لامپ تخلیه بدون الکترود
در میان منابع تابش خطی،لامپ های تخلیه بدون الکترود بیشترین تابش و باریکترین پهنای خطوط نشری را دارند.این لامپ ها هم در جذب اتمی و هم در فلورسانس اتمی به کار می رود و شدت آن چندین برابر لامپ های کاتد توخالی می باشد
اتم ساز
شعله از ابتداي به کارگیري روش جذب اتمی تاکنون شعله مورد استفاده داشته است کیفیت شعله، نوع سوخت و نسبت سوخت به اکسیدکننده از  فاکتورهاي مؤثر بر نتایج آنالیز دستگاه جذب اتمی بشمار میروند. عملیاتی که با شعله انجام میشود
کوره
کوره اولین روش تجزیه غیرشعله اي است، دستگاه از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول الکترودي است که نمونه در آن  قرار میگیرد قسمت دوم یک لوله اي گرافیتی است که بوسیله یک مقاومت الکتریکی گرم  شده و در یک درجه حرارت بالا نگه داشته میشود
تک فام ساز
تکفام ساز وسیله اي است که تابش را به اجزا سازنده آن تفکیک کرده و هر قسمت دلخواهی از طیف را از باقیمانده آن جدا میکند
آشکارساز
متداولترین آشکارساز در اسپکتروسکوپی جذب اتمی، فتومولتی پلایر می باشد.