شرکت مهام آزما وارد کننده و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

۰۲۱-۸۸۵۰۹۳۸۴
تجهیزات آزمایشگاهی مهام آزما
  • صفحه اصلی
  • خرید دستگاه فلیم فتومتر/نمایندگی شروود(Sherwood)

خرید دستگاه فلیم فتومتر/نمایندگی شروود(Sherwood)

خرید فلیم فتومتر/قیمت فلیم فتومتر/نمایندگی انحصاری کمپانی شروود(SHERWOOD)در ایران

آشنایی با دستگاه فلیم فتومتر
فليم فتومتري ‌شاخه اي از اسپكتروسكوپي اتمي است كه در آن نمونه‌هاي مورد بررسي در اسپكترومتر به شكل اتم هستند و دو شاخه ديگر از اسپكتروسكوپي اتمي، اسپكترومتري جذبي AAS يا (Atomic Absorption Spectro metry) و ICP-AES  coupled plasma-atomic emission spectrometry  (يك تكنيك جديد و گران كه زياد استفاده نمي شود) هستند. در تمام اين موارد، اتم هاي مورد بررسي با استفاده از نور تحريك مي شوند. تكنيك هاي جذب، ميزان جذب نور ناشي از انتقال الكترون‌ها به سطح انرژي بالاتر را اندازه مي گيرند و تكنيك هاي تابشي شدت نوري را كه با برگشتن الكترون به سطوح انرژي پايين تر تشعشع مي شود اندازه مي‌گيرند.

دستگاه-فیلم-فتومتر
فـلـيــم فـتــومـتــري بـراي تعييـن كمـي و كيفـي چندين نوع كاتيون، به ويژه فلزاتي كه به آساني تحريك شده و با دماي شعله نسبتا كم به سطوح انـرژي بـالاتـر مـي رونـد (مـانـنـد سديم، پتاسيم، كلسيم، Rb، Cs، Cu و Ba) مناسب است.
در اين تكنيك از يك شعله استفاده مي شود كه محلول را بخار  و نيز فلز را تصفيه مي كند و سپس باعث انتقال الكترون ظرفيت به يك سطح انرژي بـالاتـر مـي شـود. با برگشت الكترون به حالت اولـيـه (گـرانـد اسـتـيـت) نـوري با يك طول موج مـشـخـص بـراي هـر فـلـز تـولـيـد مـي شـود. فـليم فتومترها از فيلترهاي نوري براي مانيتور كردن و جـسـتـجـوي نـور بـا طـول مـوج خـاص اسـتـفاده مـي‌كـنـند. به اين وسيله مي توان با بررسي اين طول موج ها و مقايسه آن ها با طول موج هاي مـربـوط بـه فـلـزات شـنـاخـتـه شـده، نـوع فـلـزات موجود در نمونه مورد بررسي را تعيين كرد.
قسمت های دستگاه فلیم فتومتر
1) Atomizer : وظیفه ی اتمایزر یا burner شکستن و تبدیل محلول به قطرات کوچکی است که در آن اتم ها انرژی حرارتی را از شعله جذب کرده و تهییج می شوند در نوع Total consumption burner گاز با سرعت زیاد از یک سر لوله کاپیلری که در محلول قرار دارد عبور می کند که سبب کشیده شدن مایع از طریق لوله کاپیلری به داخل شعله می شود.
در نوع Premix burner، محلول از طریق لوله کاپیلری براساس نیروی جاذبه وارد محفظه ای می شود که در آن گاز با سرعت زیاد جریان دارد و به صورت قطرات کوچک درآمده و وارد شعله می شود در این نوع قطرات بزرگتری ایجاد شده و وارد شعله نمی شوند و به هدر می روند.
۲) Monochromator : شامل شیار ورودی و خروجی (slit) و منوکروماتور، مشابه اسپکتروفتومتر می باشد، وظیفه این قسمت جدا کردن طول موج مورد نظر قبل از ورود آن به دتکتور می باشد. به صورت ایده آل منوکروماتور دستگاه فیلم فتومتر باید دارای کیفیت بالاتری از اسپکتروفتومتر باشد.
وقتی مواد غیریونی وارد شعله شوند، می سوزند و نوری با طول موج های متفاوت ایجاد می کنند که این نور را continous emission می نامند که به line emision عنصر مورد نظر اضافه می شود.
مسئله مهم در موقع کار با فیلم فتومتر، عدم کنترل کافی بر روی شعله و آسپیراتور (aspirator) می باشد، تغییر کوچک در فشار گاز باعث تغییر سرعت آسپیریشن نمونه و تغییر حرارت شعله می شود. با توجه به روش هایی که برای اطمینان از ثابت بودن شعله و آسپیریشن دستگاه فلیم فتومتر طراحی شده است، هنوز تغییرات زیادی در آنها مشاهده می شود. فلیم فتومترهای دارای استاندارد داخلی
(internalstandard) لیتیوم مناسب تر می باشند، یک شعله و چند دتکتور برای کنترل همزمان شعله به کار می روند. نسبت نور در دتکتور نمونه به رفرانس متناسب با غلظت نمونه است، بنابراین تغییرات شعله و آسپیراتور باعث تغییر همزمان در دتکتورهای نمونه و رفرانس می شود. با این روش خطای ناشی از تغییر شعله و سرعت آسپیریشن کاهش می یابد. نسبت بین دتکتورهای سدیم و پتاسیم با دتکتور لیتیوم مقایسه شده و به صورت دیژیتال نشان داده می شود.
به علاوه لیتیوم به عنوان بافر تشعشع (radiation buffer) عمل می کند. در موقع اندازه گیری پتاسیم، جواب آن بستگی به مقدار سدیم موجود در نمونه دارد، مگر اینکه ماده دیگری در غلظت بالا موجود باشد که آسان تر تحریک شود (مثل لیتیوم). در غیاب لیتیوم انرژی از اتم های تحریک شده سدیم به اتم های پتاسیم منتقل می شود و باعث تغییر درصد اتم های تحریک شده پتاسیم بسته به غلظت سدیم نمونه می شود. پس مقدار پتاسیم تحریک شده براساس غلظت سدیم موجود متغیر است و خطای فاحشی ایجاد می کند.
راه جبران این خطا، رقیق کردن نمونه با محلول حاوی غلظت بالای لیتیوم می باشد. پس تعداد درصد اتم های پتاسیم تحریک شده مستقل از غلظت سدیم نمونه خواهد بود. به این دلیل باید band path منوکروماتور، فلیم فتومتر باریک باشد تا بتواند این continous emission را تا حد امکان حذف کند ولی ماکزیمم line emission موردنظر را عبور دهد.
۳) Deteclor : دتکتور فلیم فتومتر مشابه اسپکتروفتومتر می باشد. در فلیم فتومتر باید تعادل حرارتی به سرعت حاصل شود (به وسیله کاربرد روش ها و وسایل مخصوص)، فلیم فتومترهایی که از PMP (photomultiplier) استفاده می کنند حساس تر هستند و به زمان کمتری برای رسیدن به تعادل حرارتی نیاز دارند. حتی فلیم فتومترهای دارای  PMP هم احتیاج به آسپیریشن آب و استاندارد برای ایجاد تعادل حرارتی قبل از انجام اندازه گیری دارند.
۴) کوره (burner)
۵) کمپرسور هوا
۶) منبع گاز
۷) فیلتر و قطعات توری: فیلترهای انتخابی برای فلزهای مختلف عبارتند از: nm۶۷۱ برای لیتیوم، nm۵۸۹ برای سدیم، nm۷۶۸ برای پتاسیم..

, , , ,