شرکت مهام آزما وارد کننده و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

۰۲۱-۸۸۵۰۹۳۸۴
تجهیزات آزمایشگاهی مهام آزما

ترموراکتور COD

این دستگاه برای تعیین COD، نیتروژن یا فسفر موجود به کار می رود. برای cod دارای 24 کووت واکنش، به همراه 3 راکتور دمایی و 8 برنامه می باشد. این دستگاه برای آنالیزهای مرسوم تست کیفیت آب با مقادیر اندک نمونه مناسب است. دماهای کار این دستگاه 100، 120، 148 و 150 درجه سلسیوس است.